You are here

Khắc sâu những chỉ huấn của Bác, ra sức tôi rèn đạo đức cách mạng

Sau Hiệp định Geneva năm 1954, Đảng ta chủ trương thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược: Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân ở miền Nam. Để thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược này, yêu cầu nâng cao vai trò, hiệu quả lãnh đạo của Đảng được đặc biệt coi trọng. Trước thực tiễn đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm nhận thấy những khó khăn, phức tạp của chặng đường trước mắt, trong đó nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống bắt nguồn từ chủ nghĩa cá nhân của một bộ phận cán bộ, đảng viên có thể gây hại to lớn cho sự nghiệp của Đảng và dân tộc. Vì vậy, Người đã viết tác phẩm "Đạo đức cách mạng", đăng trên Tạp chí Học tập (nay là Tạp chí Cộng sản), vào tháng 12-1958.

65 năm đã trôi qua, nhưng những chỉ dẫn, huấn thị của Người vẫn vẹn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc; nhất là việc thực hành đạo đức của cán bộ, đảng viên trong tình hình mới.

Xuyên suốt tác phẩm “Đạo đức cách mạng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh là quan điểm: Muốn xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh thì phải nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân. Người khẳng định: Phẩm chất đạo đức cách mạng đầu tiên phải là quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng; phải ra sức làm việc cho Đảng, giữ vững kỷ luật của Đảng, thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng; phải đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình. Hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Vì Đảng, vì dân mà đấu tranh quên mình, gương mẫu trong mọi việc.

Để xây dựng đạo đức cách mạng, Người yêu cầu cán bộ, đảng viên trước hết phải: “Ra sức học tập Chủ nghĩa Mác-Lênin, luôn luôn dùng tự phê bình và phê bình để nâng cao tư tưởng và cải tiến công tác của mình và cùng đồng chí mình tiến bộ”. Nhưng học tập Chủ nghĩa Mác-Lênin là phải học cái “tinh thần xử trí mọi việc”, những “chân lý phổ biến” của Chủ nghĩa Mác-Lênin, học để mà làm, lý luận đi đôi với thực tiễn chứ không phải máy móc, giáo điều, hoặc học để làm trang sức. Đồng thời, muốn nâng cao đạo đức cách mạng phải quét sạch chủ nghĩa cá nhân, bởi vì nó là vết tích xấu nhất, nguy hiểm nhất của xã hội cũ; là một thứ bệnh gốc, bệnh mẹ "đẻ ra" trăm thứ bệnh nguy hiểm khác.

Quán triệt sâu sắc những quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và xuất phát từ yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI xác định: Đảng bộ Quân đội và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn quân, trước hết là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp phải mẫu mực về phẩm chất đạo đức, lối sống.

Những năm qua, công tác xây dựng Đảng về đạo đức luôn được Quân ủy Trung ương; cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội đặc biệt coi trọng. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn quân với cách làm sáng tạo, phù hợp, hiệu quả. Kịp thời kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh các sai phạm, không có vùng cấm, tạo sự đồng thuận, kỷ cương, đoàn kết, thống nhất cao; tăng cường củng cố lòng tin, uy tín của cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo, chỉ huy các cấp. Chú trọng cổ vũ, động viên những tấm gương tiêu biểu, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn quân nói riêng và trong toàn Đảng, hệ thống chính trị và toàn xã hội nói chung; phát hiện và xử lý nghiêm minh mọi biểu hiện chủ nghĩa cá nhân, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Nhờ vậy, Đảng bộ Quân đội được Trung ương đánh giá là Đảng bộ gương mẫu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Kết quả công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội về đạo đức là cơ sở để nâng cao phẩm chất, đạo đức cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ toàn quân. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tập trung xây dựng, triển khai thực hiện các chuẩn mực Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, trọng tâm là: Phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; văn hóa, tri thức; dân chủ, kỷ luật; đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, đoàn kết quốc tế. Những năm qua, đại đa số cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã gìn giữ, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trên các lĩnh vực quân sự, quốc phòng và đời sống xã hội. Đặc biệt, trong công tác cứu hộ, cứu nạn; phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cán bộ, chiến sĩ Quân đội đã thể hiện rõ nét phẩm chất can trường, dũng cảm, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Tích cực tham gia xây dựng, củng cố cơ sở chính trị địa phương vững mạnh; giúp dân xóa đói, giảm nghèo bền vững... làm sâu sắc hơn mối quan hệ gắn bó máu thịt quân-dân, góp phần tăng cường lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Thời gian tới, nhiệm vụ xây dựng Quân đội theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, đến năm 2025 cơ bản xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc phấn đấu từ năm 2030 xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đã và đang đặt ra những yêu cầu rất cao đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Quân đội. Do đó, quán triệt sâu sắc những chỉ huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ tác phẩm “Đạo đức cách mạng”, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng, chỉnh đốn về đạo đức; coi đây là vấn đề then chốt và là cơ sở nền tảng để xây dựng Đảng bộ Quân đội thực sự trong sạch, vững mạnh, mẫu mực, tiêu biểu.

Trước hết, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, nhất là các chi bộ cơ quan, đơn vị Quân đội; trên cơ sở đó, phát huy vai trò của cấp ủy, chi bộ trong quản lý, giáo dục, rèn luyện, kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên về đạo đức, lối sống; đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp sinh hoạt tự phê bình và phê bình; bảo đảm việc kiểm điểm định kỳ của cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII hiệu quả, thực chất; giúp cho cán bộ, đảng viên “tự soi, tự sửa” trong nhận thức và hành vi đạo đức, thực hiện đúng lời căn dặn của Người: “Bất kỳ khó khǎn đến mức nào cũng kiên quyết làm đúng chính sách và nghị quyết của Đảng, làm gương mẫu cho quần chúng. Mọi đảng viên phải nâng cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân, trước Đảng; phải ngǎn ngừa và kiên quyết chống lại chủ nghĩa cá nhân”.

Không ngừng nâng cao chất lượng công tác xây dựng đội ngũ đảng viên trong Đảng bộ Quân đội. Đặc biệt coi trọng yếu tố phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của những đoàn viên, thanh niên, quần chúng ưu tú trong quá trình phát hiện, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng, để họ thực sự là những người biết đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình. Hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Vì Đảng, vì dân mà đấu tranh quên mình, gương mẫu trong mọi việc. Xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội, đặc biệt là cán bộ chủ trì các đơn vị phải đặt lên hàng đầu các tiêu chí như: Có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức trong sáng, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với những khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung, có uy tín cao và thực sự tiên phong, gương mẫu, là hạt nhân đoàn kết. Có cơ chế giám sát chặt chẽ quyền lực của cán bộ chủ trì các cấp. Thường xuyên sàng lọc và kiên quyết đưa những cá nhân không đủ tư cách đạo đức ra khỏi Đảng, ra khỏi hàng ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam.

Quán triệt tinh thần, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”, cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các giá trị đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong Quân đội vừa kế thừa những chuẩn mực đạo đức của dân tộc, vừa mang đặc trưng bản chất, truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam và phù hợp với điều kiện hiện nay. Các giá trị đạo đức mà cán bộ, đảng viên trong Quân đội phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện có sự kết hợp hài hòa giữa những giá trị đạo đức cách mạng “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” với các phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong thời đại mới. Các giá trị ấy hợp thành những chuẩn mực đạo đức, làm cơ sở để cán bộ, đảng viên trong Quân đội điều chỉnh hành vi trong sinh hoạt, học tập và công tác tại đơn vị.

Cùng với đó, các cấp ủy, tổ chức đảng cần có kế hoạch để mỗi người tự giác tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện theo các tiêu chuẩn đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên trong Quân đội. Bản thân mỗi cán bộ, đảng viên cần nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình; thẳng thắn nhìn nhận những thiếu sót, khuyết điểm nhằm thông qua tu dưỡng đạo đức cá nhân mà khắc phục, sửa chữa một cách kiên quyết, triệt để. Thực hiện tu dưỡng đạo đức thường xuyên, tu dưỡng đạo đức suốt đời, đúng như lời dạy của Người: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”; đặc biệt là tu dưỡng, rèn luyện trong thực tiễn thực hiện các nhiệm vụ khó khăn, phức tạp được cấp ủy, tổ chức đảng giao phó.

Kết hợp chặt chẽ công tác giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên với chương trình giáo dục chính trị hằng năm và đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tích cực tuyên truyền, cổ vũ những gương sáng về đạo đức của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đi đôi với tăng cường đấu tranh chống các quan điểm, hành vi phản đạo đức, phi đạo đức; các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong xã hội nói chung và trong Quân đội nói riêng.

Thượng tá, TS NGUYỄN MINH CƯỜNG, Trường Sĩ quan Chính trịÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE