You are here

Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cấp ủy các cấp, hướng tới Đại hội XIII của Đảng
Xây dựng đội ngũ cán bộ vừa có đức, vừa có tài là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng, là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của chế độ và đất nước. Trước nhiệm vụ quan trọng này, với vai trò và vị trí của mình, ủy ban kiểm tra và đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp phải xác định quyết tâm, phát huy cao độ vai trò, trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ cấp ủy các cấp có đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, góp phần vào thành công của đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bài đăng trên Tạp chí Cộng sản.

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE