You are here

Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học

Kế hoạch Thực hiện Chương trình hành động số 33 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới do UBND tỉnh ban hành nhằm triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển và lan toả ứng dụng công nghệ sinh học tới các ngành, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, kế hoạch đề ra mục tiêu thực hiện đến năm 2030 chú trọng nghiên cứu ứng dụng, tiếp nhận công nghệ sinh học mới nhằm tạo ra các chế phẩm sinh học thay thế các sản phẩm nguồn gốc hóa hóa; góp phần từng bước xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, theo hướng hữu cơ, có giá trị gia tăng cao và bền vững. Đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất hiện đại, đào tạo nguồn nhân lực công nghệ sinh học chất lượng cao, bảo đảm hoạt động nghiên cứu, tiếp nhận công nghệ thuộc loại khá của vùng đồng bằng sông Hồng. Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học để xử lý các chất thải gây ô nhiễm, phục hồi và phát triển các hệ sinh thái tự nhiên, bảo vệ môi trường. Nghiên cứu ứng dụng, tiếp nhận công nghệ sinh học trong công nghiệp bao quản và chế biển tạo ra chuỗi các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, phát triển các sản phẩm nhân tạo./.

Mai HiếuÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE