You are here

Đẩy mạnh chuyển đổi số

Thực hiện chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tỉnh Nam Định tập trung huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong đẩy mạnh chuyển đổi số để xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng nhanh, bền vững dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo và nhân lực chất lượng cao.

 

Chuyển đổi số là quá trình chuyển đổi cả về tư duy, nhận thức và hành động, chuyển từ thủ công truyền thống sang môi trường số. Tỉnh Nam Định phấn đấu đến năm 2025, 100% các sở, ban ngành của tỉnh và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện chuyển đổi số ít nhất hai lĩnh vực công tác thuộc phạm vi quản lý và thực hiện chia sẻ dữ liệu trên nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu. 100% người dân, doanh nghiệp được tạo lập kho dữ liệu điện tử. 100% cơ sở dữ liệu quốc gia tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử bao gồm cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư, Đất đai, Đăng ký doanh nghiệp, Tài chính, Bảo hiểm và kết nối, chia sẻ trên toàn quốc. Từng bước mở dữ liệu của các cơ quan nhà nước để cung cấp dịch vụ công kịp thời, phục vụ người dân và phát triển kinh tế-xã hội.

Bích ThủyÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE