You are here

Tăng cường kiểm soát quyền lực - giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

Các đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, chủ trì tọa đàm.

Tọa đàm nhằm tiếp thu ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, qua đó thu hoạch, chắt lọc những ý kiến xác thực, phù hợp phục vụ hoàn thiện Đề án tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, trình Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII.

Kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, đặc biệt quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tăng cường kiểm soát quyền lực, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhân tố thúc đẩy đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, là tiêu chí đánh giá tính đúng đắn, hiệu quả của việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Do vậy, tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng để đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá, làm rõ mối quan hệ tác động lẫn nhau giữa đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng với kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; giữa kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với các nhiệm vụ, giải pháp khác nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Trong mối quan hệ này, đâu là nhân tố quyết định, đâu là nhiệm vụ cần phải triển khai thực hiện ngay.

Các ý kiến tham luận cũng đi sâu làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn, yêu cầu đặt ra đối với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xác định những nhiệm vụ, giải pháp đối với kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong thời gian tới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

NGUYỄN HẠNH NGUYÊNÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE