You are here

Hội nghị trực tuyến toàn quốc

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho đội ngũ cán bộ, lãnh đạo Liên hiệp, các hội Văn học, nghệ thuật, hội Khoa học kỹ thuật và đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức. 

Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Xuân Nhạ - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.

Hơn 2.170 đại biểu tham dự tại 40 điểm cầu trong cả nước đã được nghe báo cáo viên trình bày các chuyên đề về: Những nội dung cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; những chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng về văn hóa, văn nghệ; nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới; phát triển khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Trong quá trình nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức sâu sắc, nghiêm túc, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2021 và là nhiệm vụ, công việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách cẩn trọng, bài bản trong suốt cả nhiệm kỳ. Cần chú ý các nội dung chuyên sâu của Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, những quan điểm của Đại hội XIII về văn hóa, văn nghệ, khoa học - kĩ thuật, đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Đồng thời khẩn trương xây dựng chương trình hành động cụ thể bằng các kế hoạch, dự án với tinh thần bám sát thực tiễn, đảm bảo tính khả thi, chất lượng, hiệu quả công việc, tạo ra những sản phẩm, công trình có giá trị cao, góp phần hiện thực hóa một cách sinh động Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào đời sống./.

T/h: Quỳnh ThưÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE