You are here

ĐẢNG THÊM MẠNH, DÂN THÊM VỮNG NIỀM TIN

Kỷ luật nghiêm minh là sức mạnh của Đảng ta; là điều kiện tiên quyết bảo đảm sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, làm cho mọi cán bộ, đảng viên tuyệt đối phục tùng, chấp hành nghiêm nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước... Thi hành kỷ luật Đảng nghiêm minh, khách quan, công khai… là biện pháp hiệu quả xây dựng, chỉnh đốn Đảng, để Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tạo không khí phấn khởi và niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và công cuộc đổi mới. 

Những năm qua, đặc biệt từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay, Đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện ráo riết, quyết liệt cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí, tiêu cực; xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng vi phạm theo đúng kỷ luật của Đảng, pháp luật Nhà nước, với tinh thần “không có vùng cấm”, không có ngoại lệ (từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã thi hành kỷ luật Đảng và xử lý hình sự hơn 70 cán bộ, đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý); siết chặt kỷ luật, kỷ cương của Đảng; qua đó Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, uy tín của Đảng được nâng cao. Đặc biệt, các quyết định kỷ luật nghiêm minh của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương… đối với cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng vi phạm được công bố công khai, càng khẳng định tính nghiêm minh của kỷ luật Đảng; được đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân quan tâm, đồng tình ủng hộ. Cùng với sự quyết liệt của Trung ương, nhiều địa phương, cơ sở đã từng bước khắc phục tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”, tạo sức lan tỏa và sự đồng bộ trong đấu tranh PCTN, xử lý nghiêm minh mọi sai phạm.

Đẩy mạnh PCTN, đề cao kỷ luật tự giác, nghiêm minh càng tạo niềm tin và uy tín của Đảng đối với nhân dân. Đây là yêu cầu cấp thiết của cách mạng, của nhân dân và cũng là mong muốn của Đảng ta. Mới đây, việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng được Đảng ta xác định rõ trong việc sàng lọc, lựa chọn cán bộ chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ mới, theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Theo đó, kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng, phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, "lợi ích nhóm”...Trong phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN ngày 26-7 vừa qua, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN đã khẳng định: Nhìn về tâm tư, mong mỏi và dư luận xã hội thì lĩnh vực xây dựng Đảng và PCTN được nhân dân, cán bộ, đảng viên đồng tình, đánh giá cao, cho đây là một nhân tố làm tăng niềm tin của nhân dân với Đảng, chế độ… Nhân dân luôn mong mỏi, thậm chí có phần lo lắng, liệu xây dựng Đảng, chống tham nhũng có duy trì được không; có tiếp tục làm mạnh không hay chùng xuống? Đấy là tâm lý có thật, chính đáng, là sự ủng hộ chúng ta làm mạnh mẽ hơn nữa…

Chưa bao giờ quyết tâm của Đảng trong PCTN, lãng phí tiêu cực, đề cao kỷ luật, kỷ cương, làm trong sạch Đảng, bộ máy Nhà nước và đội ngũ cán bộ, đảng viên… được thể hiện rõ, quyết liệt, mạnh mẽ như thời gian gần đây; qua đó chủ động răn đe, phòng ngừa vi phạm, sai phạm của cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng, nâng cao hiệu quả PCTN; tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ then chốt là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tăng cường sức mạnh, uy tín của Đảng; củng cố niềm tin của với nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

QĐNDÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE