You are here

Tập huấn công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn hoá

Hội nghị tập huấn công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn hoá phi vật thể quốc gia và phi vật thể đại diện của nhân loại trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị tập huấn, đại diện lãnh đạo Cục Di sản văn hoá (thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch); Viện Văn hoá - Nghệ thuật quốc gia Việt Nam cùng cán bộ quản lý văn hóa của tỉnh và những người trực tiếp tham gia thực hành di sản đã trao đổi, thảo luận về các vấn đề liên quan đến các di sản văn hóa phi vật thể sau khi được ghi danh; đặc biệt là quản lý, bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại “Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt”; giới thiệu Công ước 2003 và các cam kết của Chính phủ trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể; phân tích vai trò của cộng đồng trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể; nhận diện đúng giá trị văn hoá “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt”. Từ đó, đề ra các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế; đẩy mạnh công tác quản lý Nhà nước, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong thực hành và phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể trong thời gian tới./.

T/h: Đồng Nhung Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE