You are here

Thực hiện tốt việc rút nước để phơi mặt ruộng

Hiện nay, lúa Mùa trên địa bàn tỉnh đang trong giai đoạn đẻ nhánh tối đa, để hạn chế lúa đẻ nhánh vô hiệu, giúp rễ lúa ăn sâu, cứng cây, tăng khả năng chống đổ; Sở NN&PTNT yêu cầu các địa phương thực hiện tốt việc rút nước để phơi mặt ruộng.

 

Theo đó, các địa phương tổ chức tiến hành rút nước phơi ruộng cho những diện tích lúa tốt đạt trên 400 dảnh/m2; thời gian phơi ruộng liên tục 10 - 15 ngày. Căn cứ tình hình sinh trưởng của từng trà lúa và điều kiện thực tế để thực hiện việc rút nước phơi ruộng hợp lý. Đối với vùng thủy triều: Bắt đầu tiêu rút nước phơi ruộng từ ngày 10/8; lấy nước trở lại cho lúa vào ngày 23/8. Đối với vùng động lực: Bắt đầu rút nước phơi ruộng từ ngày 8/8; lấy nước trở lại cho lúa vào ngày 20/8. Không thực hiện rút nước phơi ruộng đối với những diện tích lúa còn xấu và những diện tích chân cao dễ bị mất nước.

Sở NN&PTNT đề nghị Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Nam Hà và các Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi của Tỉnh căn cứ lịch rút nước phơi ruộng của Sở Nông nghiệp & PTNT, phối hợp với các huyện, thành phố và các xã, thị trấn tổ chức tốt việc tiêu, rút nước phơi ruộng đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

Phạm TuânÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE