You are here

Chiêm ngưỡng bảo vật quốc gia mới tại Hoàng thành Thăng Long

Trong số 27 bảo vật quốc gia mới được công nhận, có 4 bảo vật hiện đang được lưu giữ, trưng bày tại Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long-Hà Nội.

Chiêm ngưỡng bảo vật quốc gia mới tại Hoàng thành Thăng Long

Bộ thành bậc Điện Kính Thiên, niên đại thế kỷ 17, hiện lưu giữ tại Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long-Hà Nội.

Chiêm ngưỡng bảo vật quốc gia mới tại Hoàng thành Thăng Long

Sưu tập bát, đĩa gốm hoa lam ngự dụng thời Lê sơ, niên đại thế kỷ 15-đầu thế kỷ 16; hiện lưu giữ tại Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long-Hà Nội.

Chiêm ngưỡng bảo vật quốc gia mới tại Hoàng thành Thăng Long

Bộ sưu tập bát, đĩa gốm hoa lam ngự dụng thời Lê sơ, niên đại thế kỷ 15-đầu thế kỷ 16; hiện lưu giữ tại Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long-Hà Nội

Chiêm ngưỡng bảo vật quốc gia mới tại Hoàng thành Thăng Long

Bộ sưu tập bát, đĩa gốm hoa lam ngự dụng thời Lê sơ, niên đại thế kỷ 15-đầu thế kỷ 16; hiện lưu giữ tại Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long-Hà Nội

Chiêm ngưỡng bảo vật quốc gia mới tại Hoàng thành Thăng Long

Khách tham quan chiêm ngưỡng bộ sưu tập bát, đĩa gốm hoa lam ngự dụng thời Lê sơ, niên đại thế kỷ 15-đầu thế kỷ 16; hiện lưu giữ tại Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long-Hà Nội

Chiêm ngưỡng bảo vật quốc gia mới tại Hoàng thành Thăng Long

Đầu rồng thời Trần, niên đại thế kỷ 18

Chiêm ngưỡng bảo vật quốc gia mới tại Hoàng thành Thăng Long

Đầu rồng thời Trần, niên đại thế kỷ 18, hiện lưu giữ tại Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long-Hà Nội

Chiêm ngưỡng bảo vật quốc gia mới tại Hoàng thành Thăng Long

Hình ảnh đầu rồng thời Trần, niên đại thế kỷ 18

Chiêm ngưỡng bảo vật quốc gia mới tại Hoàng thành Thăng Long

Bộ thành bậc Điện Kính Thiên, niên đại thế kỷ 17

Chiêm ngưỡng bảo vật quốc gia mới tại Hoàng thành Thăng Long

Bộ thành bậc Điện Kính Thiên, niên đại thế kỷ 17, hiện lưu giữ tại Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long-Hà Nội

Chiêm ngưỡng bảo vật quốc gia mới tại Hoàng thành Thăng Long

Hình ảnh bộ thành bậc Điện Kính Thiên, niên đại thế kỷ 17

Chiêm ngưỡng bảo vật quốc gia mới tại Hoàng thành Thăng Long

Bộ thành bậc Điện Kính Thiên, niên đại thế kỷ 17, hiện lưu giữ tại Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long-Hà Nội

Chiêm ngưỡng bảo vật quốc gia mới tại Hoàng thành Thăng Long

Súng Thần công thời Lê Trung hưng, niên đại thế kỷ 17, hiện lưu giữ tại Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long-Hà Nội

Chiêm ngưỡng bảo vật quốc gia mới tại Hoàng thành Thăng Long

Khách tham quan chiêm ngưỡng súng Thần công thời Lê Trung hưng, niên đại thế kỷ 17, hiện lưu giữ tại Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long-Hà NộiÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE