You are here

Sở Giáo dục và Đào tạo tổng kết năm học 2022-2023

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2022-2023, triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024. Dự hội nghị có Đồng chí Trần Lê Đoài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Năm học 2022-2023, ngành Giáo dục và đào tạo tỉnh đã tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các chính sách phát triển giáo dục đào tạo tại địa phương, kịp thời triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà  nước và Bộ Giáo dục và đào tạo trong lĩnh vực giáo dục. Tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình GDPT 2018. Chú trọng công tác giáo dục chính trị, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh được. Thực hiện điều động, biệt phái giáo viên, xây dựng kế hoạch trình cấp có thẩm quyền về  tuyển dụng giáo viên cho năm học tới. Duy trì ổn định mạng lưới, quy mô trường lớp, chú trọng huy động các nguồn lực đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, mua sắm trang thiếu bị đồ dùng dạy học. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số,ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và trong hoạt động dạy và học. Chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn tiếp tục được củng cố và có bước phát triển.

Năm học 2023-2024, ngành GD và ĐT tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện GD và ĐT nhằm tạo sự đồng thuận của toàn xã hội, đưa giáo dục Nam Định tiếp tục phát triển. Chủ động trong công tác tham mưu về lĩnh vực GD và ĐT, rà soát, quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục, quy hoạch đội ngũ, tăng cường về cơ sở vật chất, trang thiết bị cho đổi mới GD và ĐT. Tăng cường công tác quản lý, quản trị trường học, không để tạo ra những dư luận trái chiều trong công tác quản lý giáo dục. Tăng cường mở các lớp dạy nghề, dạy kỹ năng sống cho học sinh. Tiếp tục triển khai công tác giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông theo hướng mở. Thu hút và quản lý hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho giáo dục. Tích cực triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, xây dựng nguồn học liệu mở để ứng dụng trong dạy và học.

 Đồng Nhung Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE