You are here

Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh do đồng chí Lê Quốc Chỉnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh làm trưởng đoàn, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại huyện Nghĩa Hưng.

Tham gia giám sát có đồng chí Trần Minh Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh.

Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, huyện Nghĩa Hưng đã sớm kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của huyện; ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho các thành viên BCĐ; xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy đảng trực thuộc. Việc thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở của huyện được triển khai đồng bộ ở các xã, thị trấn, các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và trong doanh nghiệp. Kết quả, đã làm chuyển đổi lề lối làm việc hoạt động của hệ thống chính trị theo hướng dân chủ, tích cực và hiệu quả hơn. Các cấp ủy đã đổi mới phương thức hoạt động theo hướng dân chủ, dựa vào dân, chịu sự giám sát của nhân dân để xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; không ngừng nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức đảng, chính quyền địa phương. Phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từng bước được chuyên nghiệp hoá và có chuyển biến rõ về thái độ, ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân. MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội ngày càng được đổi mới về tổ chức và nội dung hoạt động, theo hướng thiết thực, hiệu quả, có trách nhiệm; hạn chế tình trạng hoạt động phô trương, hình thức, lãng phí, kém hiệu quả.

Làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Hưng, Đoàn giám sát của tỉnh và Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ của huyện Nghĩa Hưng đã trao đổi, làm rõ thêm một số kết quả đã đạt được; chỉ ra những điểm còn tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở và đề xuất biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

Đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của huyện Nghĩa Hưng trong việc triển khai xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở, đồng chí Lê Quốc Chỉnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ của tỉnh đề nghị huyện Nghĩa Hưng tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với việc thực hiện QCDC ở cơ sở; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai, thực hiện các văn bản về QCDC ở cơ sở; Gắn thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với đẩy mạnh cải cách hành chính, dân vận chính quyền để phục vụ nhân dân, doanh nghiệp có hiệu quả; Chỉ đạo thực hiện nghiêm luật tiếp công dân, tăng cường đối thoại trực tiếp với nhân dân, không để khiếu kiện đông người, vượt cấp, kéo dài; Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ của tỉnh yêu cầu huyện Nghĩa Hưng tiếp tục thực hiện các quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong thực hiện giám sát, phản biện xã hội tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở. Kịp thời khen thưởng, biểu dương nhân rộng cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trong thực hiện QCDC ở cơ sở.

Phạm TuânÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE