You are here

UBND tỉnh ban hành chỉ thị số 19, ngày 10-10-2023 về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ vào Quân đội nhân dân và Công an nhân dân năm 2024.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân, các văn bản, hướng dẫn và Kết luận số 22 ngày 16/4/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giải pháp thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến luật, các nghị định, thông tư hướng dẫn về nhiệm vụ tuyển quân để nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân và công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ về quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Xây dựng các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đầy đủ các bước trong quy trình tuyển quân, phân công cán bộ các cấp phụ trách bám sát cơ sở, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng, đúng luật, chất lượng và hiệu quả. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các địa phương, chỉ đạo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các huyện, thành phố triển khai thực hiện “Tròn khâu” trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh triển khai nhiệm vụ tuyển quân; tham mưu giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ vào Quân đội nhân dân. Hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các huyện, thành phố về quy trình tuyển quân. Tổng hợp kết quả, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh theo quy định. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự; tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu; hướng dẫn cụ thể quy trình tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Mai HiếuÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE