You are here

Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh (HĐPH PBGDPL tỉnh) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch HĐPH PBGDPL tỉnh chủ trì hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Phùng Hoan- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh khẳng định, trong bối cảnh khó khăn do dịch Covid-19, nhưng Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh, các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội thành viên của Hội đồng đã triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả công tác giáo dục phổ biến pháp luật đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân góp phần vào kết quả chung của tỉnh như việc tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp; Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và triển khai thực hiện hiệu quả toàn diện các giải pháp phát triển kinh tế, xã hội. Đối với năm 2021, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh yêu cầu các thành viên của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh và các địa phương cần nắm bắt tình hình năm 2021, tiếp tục tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19, nhất là phát huy vai trò của cộng đồng, hệ thống chính trị trong công tác phòng chống dịch, kiểm soát ngay từ bên ngoài. Đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; việc học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026). Tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở những luật mới có hiệu lực trong năm 2021. Trên cơ sở kế hoạch khung của UBND tỉnh về công tác phổ biến giáo dục pháp luật, các thành viên của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh cần cụ thể hóa vào kế hoạch của đơn vị mình. Tăng cường rà soát, kiện toàn, nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật nhất là các báo cáo viên pháp luật, hướng công tác phổ biến giáo dục pháp luật về cơ sở.

Năm 2020, các đơn vị thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh và UBND các cấp đã quan tâm chỉ đạo tập trung tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật vào các nội dung trọng tâm theo hướng dẫn, chỉ đạo của UBND tỉnh, hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh. Thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19; phòng, chống tham nhũng; phòng, chống tác hại của rượu bia, pháp luật về lao động, đất đai, hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; kết quả đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng... Trong năm 2020, toàn tỉnh đã tổ chức hơn 3.414 hội nghị, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề cho trên 377.700 lượt người; tổ chức, tham gia 22 cuộc thi tìm hiểu pháp luật thu hút trên 22.200 lượt người dự thi. Biên soạn, phát hành hơn 331.600 tài liệu thông tin, truyên truyền pháp luật các loại gồm tin bài đăng, phát trên hệ thống đài truyền thanh cơ sở, xe thông tin lưu động, trên các phương tiện thông tin đại chúng, internet; tờ rơi, tờ gấp, hỏi đáp tìm hiểu pháp luật... Những kết quả tích cực của công tác phổ biến giáo dục pháp luật đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật./.

T/h: Lê MinhÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE