You are here

Tỉnh ủy Nam Định tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ tư, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

 

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Gia Túc, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp truyền đạt 5 nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, bao gồm: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 3 năm 2022 – 2024. Chủ trương lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII về cải cách chính sách tiền lương; báo cáo kết quả công tác phòng chống dịch COVID-19 thời gian qua, quan điểm, chủ trương về phòng, chống dịch trong tình hình mới; báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04 ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ; quy định về những điều đảng viên không được làm; báo cáo công việc quan trọng của Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 3 đến Hội nghị Trung ương 4 và các nhiệm vụ trọng tâm từ hội nghị Trung ương 4 đến hội nghị Trung ương 5.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, việc tổ chức thực hiện có kết quả các Nghị quyết, kết luận của Trung ương tại Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sẽ góp phần quan trọng đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống, làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; giữ vững ổn định chính trị - xã hội và xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh./.

T/h: Phạm TuânÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE