You are here

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 11/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy tổ chức Đảng trong tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các ngành, các cấp bằng việc chăm lo công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; đề ra nhiều giải pháp để phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của công tác xây dựng Đảng.

Cùng với cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 11/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấn chỉnh kỷ cương, đạo đức công vụ trong các cơ quan hành chính Nhà nước. Đẩy mạnh các phong trào thi đua “Xây dựng chính quyền vững mạnh”, “Dân vận chính quyền”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công việc”; hướng nội dung các phong trào vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, “Công tâm, thạo việc, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ và tăng cường mối liên hệ với nhân dân”, “Xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số và đô thị thông minh”...

Đặc biệt, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, người đứng đầu các đơn vị, địa phương đã lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm như công tác cải cách hành chính; chế độ, chính sách, đất đai; giải phóng mặt bằng; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo... đưa ra các giải pháp cụ thể để chỉ đạo giải quyết dứt điểm từng khâu, từng việc. Tăng cường công tác quản lý đất đai; tập trung xử lý nghiêm các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất./

Mai HiếuÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE