You are here

Tập trung hoàn thiện phương án nhân sự Đại hội XIII

Ban Tổ chức Trung ương quán triệt tập trung hoàn thiện phương án nhân sự Đại hội XIII, nghiêm cấm việc chạy chức, chạy quyền và tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền.

Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Ban Tổ chức Trung ương đề ra tại Hội nghị giao ban trực tuyến toàn ngành Xây dựng Đảng tháng 11.

Theo Ban Tổ chức Trung ương, thời gian tới có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành kế hoạch năm 2020 và cả nhiệm kỳ nên toàn ngành cần tập trung cao độ, triển khai đồng bộ, quyết liệt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Nghiêm cấm chạy chức, chạy quyền

Trước mắt, Ban Tổ chức Trung ương đề nghị cần tập trung tham mưu hoàn thiện phương án nhân sự Đại hội XIII của Đảng, lựa chọn được những nhân sự thật sự là "cán bộ nòng cốt, hạt nhân của Ðảng, vốn quý của cách mạng, những người con ưu tú của nhân dân”.

Theo cơ quan này, các cấp ủy cần được tham mưu để kiện toàn, sắp xếp cán bộ sau đại hội đảng bộ các cấp; kịp thời ban hành quy chế làm việc, chương trình hành động, công tác, sớm đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến toàn ngành Xây dựng Đảng tháng 11. Ảnh: Xây dựng Đảng.

Ban Tổ chức Trung ương cũng đề ra nhiệm vụ chuẩn bị tốt các nội dung trình Hội nghị Trung ương 14 khóa XII và Đại hội XIII của Đảng; tiếp tục nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện các đề án, nhiệm vụ được giao, trọng tâm là các nội dung báo cáo Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp từ nay đến hết năm 2020 để phục vụ cho Đại hội XIII của Đảng.

Mặt khác, Ban sẽ rà soát Chương trình công tác năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2016-2020; đề xuất đề án, nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng Chương trình làm việc toàn khóa nhiệm kỳ 2021-2025 và Chương trình làm việc năm 2021.

Đặc biệt, Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu nghiêm túc Quy định 205 của Bộ Chính trị, nghiêm cấm việc chạy chức, chạy quyền và tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền. Cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng phải tuyệt đối trung thành, trung thực, trong sáng, công tâm, khách quan, vô tư, nhất là phải tỉnh táo, tinh tường...; tuyệt đối giữ nguyên tắc, quan hệ công tác, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, cá nhân có liên quan; chống các biểu hiện tiêu cực chính ngay trong nội bộ bộ phận, cơ quan tham mưu.

Trong xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng, Ban Tổ chức Trung ương lưu ý từng cán bộ, công chức phải không ngừng rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống, tránh xa chủ nghĩa cá nhân với phương châm 3 không trong tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về công tác tổ chức xây dựng Đảng “Không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm”.

32 trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy tái cử

Trước đó, Ban Tổ chức Trung ương nhận định toàn ngành đã nỗ lực khắc phục khó khăn và hoàn thành nhiều nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, Ban đã tham mưu tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, chuẩn bị tốt nội dung, góp phần vào thành công của Hội nghị cán bộ toàn quốc năm 2020. Hội nghị kịp thời đánh giá, khẳng định những kết quả đạt được, chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế, trao đổi kinh nghiệm giữa các đảng bộ trực thuộc Trung ương trong cả nước, qua đó góp phần chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội XIII của Đảng.

Nội dung chuẩn bị nội dung phục vụ Hội nghị Trung ương lần thứ 14 khóa XII và Đại hội XIII của Đảng gắn với bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cũng được Ban Tổ chức tham mưu trong thời gian vừa qua.

Đặc biệt, đơn vị này đã làm tốt công tác nhân sự thường xuyên và các mặt công tác sau đại hội. Tính đến cuối tháng 11/2020, đã có 62/65 tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương thực hiện việc bố trí phân cấp ủy, chức danh lãnh đạo chính quyền.

Trong đó có 32/65 trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương tái cử; 33 người tham gia lần đầu. Việc thực hiện chế độ chính sách với người thôi tái cử và không đủ tuổi tái cử cũng được thực hiện tốt.

Song song với những công tác này, ngành tổ chức xây dựng Đảng đã nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng và tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; Đẩy mạnh tuyên truyền, cung cấp thông tin về công tác tổ chức xây dựng Đảng, trọng tâm là đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Ngành đã chú trọng công tác đấu tranh, phản bác, chống các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ đường lối, nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên.

Theo ZingÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE