Phóng sự - Ký sự - Phim tài liệu - Namdinhtv.vn http://namdinhtv.vn NTV RSS Xã Xuân Kiên xây dựng NTM kiểu mẫu http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/xa-xuan-kien-xay-dung-ntm-kieu-mau http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/xa-xuan-kien-xay-dung-ntm-kieu-mau Wed, 31/05/2023 - 11:37 Xã Xuân Kiên xây dựng NTM kiểu mẫu
]]>
TECHFEST 2023 http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/techfest-2023 http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/techfest-2023 Mon, 22/05/2023 - 23:04 TECHFEST 2023
]]>
TECHFEST - Hội nghị khoa học http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/techfest-hoi-nghi-khoa-hoc http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/techfest-hoi-nghi-khoa-hoc Mon, 15/05/2023 - 10:37 TECHFEST - Hội nghị khoa học
]]>
Bế mạc TECHFEST 2023 http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/be-mac-techfest-2023 http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/be-mac-techfest-2023 Mon, 15/05/2023 - 10:34 Bế mạc TECHFEST 2023
]]>
Khai mạc TECHFEST 2023 http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/khai-mac-techfest-2023 http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/khai-mac-techfest-2023 Fri, 12/05/2023 - 23:52 Khai mạc TECHFEST  2023
]]>
TECHFEST vùng đồng bằng Sông Hồng 2023 - Hội thảo http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/techfest-vung-dong-bang-song-hong-2023-hoi-thao http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/techfest-vung-dong-bang-song-hong-2023-hoi-thao Fri, 12/05/2023 - 10:59 TECHFEST vùng đồng bằng Sông Hồng 2023 - Hội thảo
]]>
KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG ( PS1 ) http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/khoa-hoc-cong-nghe-va-doi-moi-sang-tao-thuc-day-phat-trien-kinh-te-xa-0 http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/khoa-hoc-cong-nghe-va-doi-moi-sang-tao-thuc-day-phat-trien-kinh-te-xa-0 Fri, 12/05/2023 - 09:19 KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG ( PS1 )
]]>
KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/khoa-hoc-cong-nghe-va-doi-moi-sang-tao-thuc-day-phat-trien-kinh-te-xa http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/khoa-hoc-cong-nghe-va-doi-moi-sang-tao-thuc-day-phat-trien-kinh-te-xa Thu, 11/05/2023 - 11:27 KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG
]]>
PHÒNG AN NINH CHÍNH TRỊ NỘI BỘ CÔNG AN TỈNH NAM ĐỊNH TIẾP NỐI TRUYỀN THỐNG 65 NĂM XÂY DỰNG, CHIẾN ĐẤU VÀ TRƯỞNG THÀNH http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/phong-an-ninh-chinh-tri-noi-bo-cong-an-tinh-nam-dinh-tiep-noi-truyen http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/phong-an-ninh-chinh-tri-noi-bo-cong-an-tinh-nam-dinh-tiep-noi-truyen Wed, 10/05/2023 - 10:36 PHÒNG AN NINH CHÍNH TRỊ NỘI BỘ CÔNG AN TỈNH NAM ĐỊNH TIẾP NỐI TRUYỀN THỐNG 65 NĂM XÂY DỰNG, CHIẾN ĐẤU VÀ TRƯỞNG THÀNH
]]>
TECHFEST vùng đồng bằng Sông Hồng 2023 ( TL 02 ) http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/techfest-vung-dong-bang-song-hong-2023-tl-02 http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/techfest-vung-dong-bang-song-hong-2023-tl-02 Tue, 09/05/2023 - 11:07 TECHFEST vùng đồng bằng Sông Hồng 2023 ( TL 02 )
]]>
TECHFEST vùng đồng bằng Sông Hồng 2023 ( TL 01 ) http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/techfest-vung-dong-bang-song-hong-2023-tl-01 http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/techfest-vung-dong-bang-song-hong-2023-tl-01 Tue, 09/05/2023 - 11:06 TECHFEST vùng đồng bằng Sông Hồng 2023 ( TL 01 )
]]>
" Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ " http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/bac-ho-voi-nam-dinh-nam-dinh-voi-bac-ho http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/bac-ho-voi-nam-dinh-nam-dinh-voi-bac-ho Mon, 08/05/2023 - 10:57 " Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ "
]]>
Xã Kim Thái hoàn thành xây dựng NTM kiểu mẫu http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/xa-kim-thai-hoan-thanh-xay-dung-ntm-kieu-mau http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/xa-kim-thai-hoan-thanh-xay-dung-ntm-kieu-mau Thu, 20/04/2023 - 10:20 Xã Kim Thái hoàn thành xây dựng NTM kiểu mẫu
]]>
Nam Định phát huy vai trò vủa các tổ chức đoàn thể trong bảo vệ môi trường - Xây dựng NTM http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/nam-dinh-phat-huy-vai-tro-vua-cac-to-chuc-doan-the-trong-bao-ve-moi http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/nam-dinh-phat-huy-vai-tro-vua-cac-to-chuc-doan-the-trong-bao-ve-moi Thu, 16/03/2023 - 10:24 Nam Định phát huy vai trò vủa các tổ chức đoàn thể trong bảo vệ môi trường - Xây dựng NTM
]]>
CLB THIÊN TRƯỜNG 40 năm rạng rỡ mùa Xuân http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/clb-thien-truong-40-nam-rang-ro-mua-xuan http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/clb-thien-truong-40-nam-rang-ro-mua-xuan Fri, 03/03/2023 - 11:11 CLB THIÊN TRƯỜNG 40 năm rạng rỡ mùa Xuân
]]>
Giao Phong xây dựng NTM kiểu mẫu http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/giao-phong-xay-dung-ntm-kieu-mau http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/giao-phong-xay-dung-ntm-kieu-mau Thu, 16/02/2023 - 11:09 Giao Phong xây dựng NTM kiểu mẫu
]]>
Chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông sản ở Nam Định http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/chuoi-lien-ket-san-xuat-gan-voi-tieu-thu-san-pham-nong-san-o-nam-dinh http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/chuoi-lien-ket-san-xuat-gan-voi-tieu-thu-san-pham-nong-san-o-nam-dinh Fri, 27/01/2023 - 11:00 Chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông sản ở Nam Định
]]>
Phỏng vấn đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh Nam Định nhân dịp Xuân Quý Mão 2023 http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/phong-van-dong-chi-pham-dinh-nghi-pho-bi-thu-tinh-uy-chu-tich-ubnd-tinh http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/phong-van-dong-chi-pham-dinh-nghi-pho-bi-thu-tinh-uy-chu-tich-ubnd-tinh Wed, 25/01/2023 - 10:15 Phỏng vấn đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh Nam Định nhân dịp Xuân Quý Mão 2023
]]>
Công nghiệp Nam Định vượt qua khó khăn http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/cong-nghiep-nam-dinh-vuot-qua-kho-khan http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/cong-nghiep-nam-dinh-vuot-qua-kho-khan Wed, 25/01/2023 - 09:25 Công nghiệp Nam Định vượt qua khó khăn
]]>
HTX ứng dụng công nghệ cao http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/htx-ung-dung-cong-nghe-cao http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/htx-ung-dung-cong-nghe-cao Wed, 25/01/2023 - 09:20 HTX ứng dụng công nghệ cao
]]>