You are here

Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh.

Dự hội nghị có đồng chí Trần Văn Chung – Phó Bí thư thường trực  Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Phùng Hoan – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Cục phát triển hợp tác xã – Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, nhận thức về vai trò của kinh tế tập thể, hợp tác xã trong cán bộ, đảng viên và người dân trong tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các loại hình HTX ngày càng phát triển đa dạng, phù hợp với nhu cầu và trình độ phát triển  của các  địa phương. Tính đến hết tháng 12-2018, toàn tỉnh có 433 HTX; trong đó có 337 HTX nông nghiệp, 21 HTX công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, 1 HTX Xây dựng, 2 HTX thương mại dịch vụ, 18 HTX vận tải, 3 HTX dịch vụ môi trường, 42 quỹ tín dụng nhân dân và 9 HTX khác với tổng số trên 396.600 thành viên. Doanh thu bình quân hằng năm của HTX đều tăng, riêng HTX nông nghiệp tăng 5-6%. Năm 2018 bình quân doanh thu 1 HTX nông nghiệp đạt gần 1,2 tỷ đồng, tăng 424 triệu so với năm 2003; Đánh giá theo HTX chuyên ngành, nhóm HTX chăn nuôi, thủy sản và tổng hợp có doanh thu bình quân 2,5 tỷ đồng/HTX.

Trong giai đoạn tiếp theo, tỉnh ta tiếp tục củng cố và phát triển các loại hình kinh tế tập thể, HTX; từng bước khắc phục hạn chế, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ hợp tác, HTX; đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, triển khai đồng bộ, có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển khu vực kinh tế tập thể. Phấn đấu thành lập mới mỗi năm 10 - 15 tổ hợp tác, 15-20 HTX, đến năm 2025 thành lập mới được 5 Liên hiệp HTX trong nông nghiệp; Xây dựng mới 50 chuỗi liên kết đối với các loại sản phẩm chủ lực ở địa phương thông qua các dự án và mô hình liên kết; Xây dựng được 40 HTX ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp./.

 

T/h: Kiều OanhÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE