You are here

Bồi dưỡng kiến thức QP&AN

Hội đồng Giáo dục quốc phòng & an ninh ( QP&AN) thành phố Nam Định tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho các chức sắc, chức việc Phật giáo của thành phố Nam Định và huyện Mỹ Lộc tham gia khóa An cư kết hạ Phật lịch 2563 – Dương lịch 2019.

80 Tăng, Ni tham gia khóa hạ cùng các phật tử đã được nghe giới thiệu những kiến thức cơ bản về: Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với QP&AN trong tình hình mới; Trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho các Chư – Tăng – Ni có ý nghĩa quan trọng, góp phần tích cực vào nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân ở cơ sở. Thông qua  các chức sắc nhằm thực hiện công tác tuyên truyền và vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”./.

 

T/h: Lê HảiÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE